Värdegrund och policydokument

Denna sida innehåller värdegrunder för Växjö AIS och uppdaterade policydokument som rör:

Alkohol och drogpolicy

Anläggningspolicy

Barnkonventionen 

Integritetspolicy

Krisplan

Plan och policy mot doping

Policy vid sexuella trakasserier

Policy etik & moral samt jämställdhet & integration

Policy för första hjälpen

Underhållsplan

UtbildningsplanVärdegrund för Växjö AIS

Gemensamma grundläggande värderingar

Växjö AIS är en förening med flera sektioner och där både elit och breddidrott ingår. I sektionerna är verksamheten inriktad mot att ge ungdomar och vuxna tillfällen till fysisk aktivitet där vi strävar mot hälsa, trivsel och välbefinnande. Att tävla och prestera kan även utgöra en viktig sporre för många i föreningen. Vi vill bedriva vår verksamhet utifrån denna policy.

Mångkulturellt samhälle

Vi har alla olika bakgrund ekonomiskt, etniskt, religiöst, sexuellt och kulturellt men i vår förening möts vi alla på samma villkor. Vi vill bidra till integration och samförstånd genom kunskap och respekt för varandra.

Demografiska utmaningar

Idrottsledare som arbetar ideellt har blivit färre i vårt samhälle. Den generation som tidigare verkade inom folkrörelserna förde successivt över sina uppdrag till yngre medlemmar. På så sätt skedde en inskolningen stegvis genom uppmuntran och stöd. Deltagande i vår verksamhet från tidiga år kan komma att utveckla duktiga ledare i nästa generation.

Livslångt motionerande

Inom utbildningssektorn är begreppet livslångt lärande vanligt och där är målet att öka kompetensen till en allt rörligare arbetsmarknad. Lika viktigt är det att arbeta med sin kropp och sin hälsa. Med denna tanke om ökad fysisk styrka och kroppsligt välbefinnande välkomnar vi alla, unga som äldre, att delta i våra olika aktiviteter.

Kulturell verksamhet

Kultur ska vara en tillgång till alla i vårt samhälle, stad och landsbygd, äldre och yngre och i alla samhällsgrupper. Vår uppgift är att driva vår klubbstuga VAIS-torpet. Torpet är ett levande historieminne över hur människor levde förr, ett dagsverkstorp där människor levde under torftiga förhållanden. Nu är det vår bekväma klubbstuga och har blivit ett trevligt centrum för det rörliga friluftslivet i Växjö dit alla är välkomna.

Personer med funktionsvariation

Vår förening ska vara öppen för alla: män och kvinnor, elitidrottare och motionärer och naturligtvis även personer med funktionsvariation. Vi strävar efter att anpassa klubbstugan och våra verksamheter så att alla kan delta i våra verksamheter.

Folkhälsa och hållbar utveckling

Vi är en förening där miljö, ekologi, ekonomi är viktigt såväl i ett lokalt som globalt perspektiv. I begreppet hållbarhet ingår också den enskilda människans hälsa såväl som folkhälsan. Däri ingår maten, motionen och andra trevliga och nyttiga aktiviteter.

Krisplan

Vid varje handlande som inte stämmer överens med föreningens stadgar, dess värdegrund och andra policydokument meddela föreningsstyrelsens ordförande.

Uppdatering och översyn

Vid de olika sektionernas årsmöten i januari månad går varje sektion igenom och gör eventuella förslag på justeringar av stadgar, värdegrund och policydokument. Därefter följer beslut vid föreningens årsmöte i slutet av februari.